S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických a marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia cookies nájdete tu.

  +421 948 687 660       eshop@mojadielna.sk

TOVAR V AKCII

naša cena 280,00 €
Dostupné na objednávku
Odporučané
Akcia BEZ DPH
Top Produkt

Pieskovačka XH-SBC420

G02027-420L

cena pred zľavou 1 612,50 €
naša cena 1 048,13 €
Skladom < 4 ks
Odporučané
Akcia BEZ DPH
Top Produkt
zľava 35 %
naša cena 219,00 €
Skladom > 5 ks
Odporučané
Akcia BEZ DPH
Top Produkt
zľava 20 %

 

 

 


OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky - MEGAKUPA s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim - MEGAKUPA s. r. o. s miestom podnikania Čimhová 12, 027 12, IČO: 50410351, DIČ: 2120313833, IČ DPH SK2120313833, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri okresného súdu ŽILINA, Oddiel: sro, Vložka číslo: 66011/L (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu www.mojadielna.sk (ďalej len "obchod"), ktorú prevádzkuje predávajúci. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

1.2. Kúpna zmluva je zmluva, na základe ktorej vzniká predávajúcemu povinnosť predmet kúpy - tovar kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy - tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

1.3. Doplnkovou zmluvou je zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom kúpnej zmluvy podľa bodu 1.2. VOP, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich dohody a pri uzatváraní doplnkovej zmluvy bolo možné predvídať s prihliadnutím na účel kúpnej zmluvy, že kupujúci po zániku kúpnej zmluvy nebude mať záujem na plnení povinností z tejto doplnkovej zmluvy.

1.4. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s predávajúcim kúpnu zmluvu prostredníctvom obchodu, t. j. výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu alebo ponukového katalógu.

1.5. Elektronickou objednávkou sa rozumie elektronický formulár odoslaný kupujúcim adresovaný predávajúcemu, obsahujúci najmä informácie o kupujúcom, informácie o objednanom tovare z ponuky obchodu, preddavok, kúpnu cenu, náklady na dopravu tovaru, dodanie tovaru, poštovné, balné a iné náklady a poplatky bližšie špecifikované v bode 6.1. VOP, spracovaný systémom obchodu alebo e-mailová správa obsahujúca najmä informácie o kupujúcom, informácie o objednanom tovare z ponuky obchodu, preddavok, kúpnu cenu, náklady na dopravu tovaru, dodanie tovaru, poštovné, balné a iné náklady a poplatky bližšie špecifikované v bode 6.1. VOP, odoslaná predávajúcemu (ďalej len "objednávka"). Za správnosť fakturačných údajov zodpovedá zákazník.

1.6. Tovarom sa rozumejú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom obchodu. Zobrazenie tovaru v obchode sa môže nepatrne odlišovať od skutočného stavu tovaru, najmä farebne z dôvodu rôznych nastavení zobrazovacích prostriedkov: napr. monitora.  Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v obchode sú udávané výrobcom a môžu sa nepatrne odlišovať od skutočného stavu.

1.7. Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho sa rozumie tovar, ktorý bol špeciálne objednaný od dodávateľa predávajúceho pre konkrétneho kupujúceho na základe osobitných požiadaviek daných kupujúcim.

1.8. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

1.9. Odberným miestom je miesto, na ktorom sa predávajúci a kupujúci vopred písomne dojednajú pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

1.10. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru.

1.11. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

1.12. Odborným posúdením sa rozumie písomné vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.

1.13. Údaje predávajúceho:

obchodné meno: MEGAKUPA s. r. o.

miesto podnikania: Čimhová 12, 02712

tel.: 00421914 321 289

e-mail: info@megakupa.sk

IČO: 50410351

DIČ: 2120313833

IC DPH SK2120313833

bankové spojenie:

Slovenská sporiteľna (SLSP):
IBAN: SK82 0900 0000 0051 2072 2908, BIC (SWIFT): GIBASKBX

Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB)

IBAN: SK87 7500 0000 0040 2749 1442, BIC (SWIFT): CEKOSKBX

1.14. Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

odbor výkonu dohľadu

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1

tel. č.: 041/ 7632 130

fax č.: 041/ 7632 139

web: www.soi.sk

II. Objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy, zrušenie objednávky

2.1. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

2.2. Predávajúci ponúka návrhy na uzavretie kúpnych zmlúv prostredníctvom obchodu v slovenskom jazyku.

2.3. Kupujúci je oprávnený odoslať objednávku predávajúcemu až po jasnom a zrozumiteľnom oboznámení sa s VOP spôsobom primeraným prostriedku diaľkovej komunikácie.

2.4. Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy zaslanej kupujúcemu alebo vo forme telefonického potvrdenia objednávky predávajúcim (ďalej len "zmluva"), ktoré obsahujú najmä: najmä informácie o predávajúcom, informácie o objednanom tovare, preddavok, kúpnu cenu, náklady na dopravu tovaru, dodanie tovaru, poštovné, balné a iné náklady a poplatky bližšie špecifikované v bode 6.1. VOP, platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, miesto dodania a iné potrebné údaje. Zmluva je uložená u predávajúceho a je dostupná kupujúcemu.

2.5. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú ustanovenia odchylne od ustanovení VOP, budú mať ustanovenia tejto kúpnej zmluvy prednosť pred ustanoveniami VOP.

2.6. V prípade pochybností o uzatvorení kúpnej zmluvy je kúpna zmluva uzatvorená prevzatím tovaru kupujúcim.

2.7. Predávajúci je oprávnený v prípade uzavretia zmluvy vyžiadať si od kupujúceho preddavok vo vopred dohodnutej výške. Preddavok slúži na úhradu kúpnej ceny, nákladov na dopravu tovaru, poštovného, balného a iných nákladov a poplatkov, prípadných pohľadávok predávajúceho voči kupujúcemu najmä z dôvodu úhrady vzniknutej škody podľa bodu 4.6. VOP, z dôvodu vzniku pohľadávok podľa bodu 3.14. VOP alebo z dôvodu vzniku iných pohľadávok súvisiacich s kúpnou zmluvou. V prípade, ak predávajúci použije preddavok alebo jeho časť na úhradu svojich pohľadávok voči kupujúcemu, je povinný bez zbytočného odkladu o tom informovať kupujúceho a vrátiť kupujúcemu nevyčerpanú časť preddavku.

2.8. Predávajúci je oprávnený odovzdanie tovaru odoprieť, ak kupujúci nezaplatí včas predávajúcemu preddavok, kúpnu cenu, náklady na dopravu tovaru, dodanie tovaru, poštovné, balné a iné náklady a poplatky bližšie špecifikované v bode 6.1. VOP a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení preddavku, kúpnej ceny, nákladov na dopravu tovaru, dodanie tovaru, poštovného, balného a iných nákladov a poplatkov bližšie špecifikovaných v bode 6.1. VOP v splátkach.

2.9. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, môže predávajúci tovar uložiť vo verejnom skladišti alebo u iného uschovávateľa, vynaložené náklady s tým spojené znáša kupujúci.

2.10. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu iba v deň prijatia objednávky a v prípade, ak tovar nebol ešte predávajúcim fakturovaný. Objednávku je možné zrušiť telefonicky alebo formou e-mailovej správy. Potvrdenie o zrušení objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu telefonicky alebo formou e-mailovej správy.

2.11. Predávajúci má právo zrušiť objednávku z dôvodu vypredania zásob tovaru, nedostupnosti tovaru, z dôvodu ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej VOP alebo v kúpnej zmluve alebo v kúpnej cene uvedenej v obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. Zrušenie objednávky predávajúci oznámi kupujúcemu telefonicky alebo formou e-mailovej správy. V prípade, ak kupujúci už uhradil preddavok, kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradený preddavok, kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa zrušenia objednávky.

2.12. Kupujúci po predchádzajúcom písomnom súhlase predávajúceho má právo zrušiť objednávku aj po dni prijatia objednávky a aj v prípade, ak tovar bol už predávajúcim fakturovaný, predávajúci však nie je povinný tento predchádzajúci súhlas udeliť kupujúcemu a kupujúci nemá nárok na udelenie tohto predchádzajúceho súhlasu. Predchádzajúci súhlas udeľuje predávajúci písomne formou e-mailovej správy. O predchádzajúci súhlas je kupujúci povinný požiadať predávajúceho telefonicky alebo formou e-mailovej správy. Po udelení písomného súhlasu predávajúceho je možné objednávku zrušiť telefonicky alebo formou e-mailovej správy. Potvrdenie o zrušení objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu telefonicky alebo formou e-mailovej správy.

III. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

3.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob tovaru, nedostupnosti tovaru, z dôvodu ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej VOP alebo v kúpnej zmluve alebo v kúpnej cene uvedenej v obchode. Predávajúci môže u kupujúceho uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v listinnej podobe alebo formou e-mailovej správy. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy má predávajúci aj v prípade, ak prijme od kupujúceho preddavok podľa bodu 2.7. VOP, časť kúpnej ceny alebo celú kúpnu cenu za tovar. Uplatnením práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy u kupujúceho sa kúpna zmluva zrušuje od začiatku a súčasne aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej predávajúci odstúpil. Predávajúci vráti kupujúcemu zaplatený preddavok podľa bodu 2.7. VOP, časť kúpnej ceny alebo celú kúpnu cenu za tovar najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy u kupujúceho.

3.2. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim podľa bodu 2.11. VOP ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa bodu 3.1. VOP.

3.3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Uplatnením práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy u predávajúceho sa kúpna zmluva zrušuje od začiatku a súčasne aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

3.4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

c) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

3.5. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v listinnej podobe, formou e-mailovej správy alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na adresu predávajúceho: MEGAKUPA s.r.o., Nová 476, 028 01 Trstená (ďalej len "oznámenie o odstúpení od zmluvy"). Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné prevziať tu: http://www.mojadielna.sk/fotky20833/Formular_na_odstupenie_od_zmluvy.doc-1.docx

3.6. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty bližšie špecifikovanej v bode 3.3. VOP.

3.7. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar spolu s príslušenstvom, dokumentáciou tovaru, dodacím listom, záručným listom, dokladom o zaplatení, kópiu faktúry alebo kópiu dokladu o kúpe a v originálnom obale späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri zaslaní tovaru sa odporúča dať tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

3.8. Ak kupujúci odstúpil od kúpnej zmluvy podľa bodu 3.3. VOP v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

3.9. Ak kupujúci odstúpil od kúpnej zmluvy podľa bodu 3.3. VOP, je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky preukázateľné platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, najmä kúpnu cenu, náklady na dopravu tovaru, dodanie tovaru, poštovné a balné a iné náklady a poplatky. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúcu, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

3.10. Predávajúci vráti kupujúcemu preukázateľné platby podľa bodu 3.9. VOP  rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak kupujúci neuviedol iný spôsob platby v oznámení o odstúpení od zmluvy, bez účtovania žiadnych ďalších poplatkov. Predávajúci uprednostňuje vrátenie preukázateľných platieb podľa bodu 3.9. VOP kupujúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho uvedený v objednávke alebo v oznámení o odstúpení od zmluvy.

3.11. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu spotrebiteľovi preukázateľné platby podľa bodu 3.9. VOP pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

3.12. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy a vrátení tovaru kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, najmä používaním tovaru, poškodením tovaru, zničením tovaru a stratou tovaru.

3.13. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a vráti predávajúcemu najmä tovar, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, tovar , ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, je povinný predávajúcemu uhradiť najmä hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle bodu 3.12. VOP, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do stavu v čase dodania kupujúcemu a iné skutočne vynaložené náklady predávajúcim v súvislosti so znížením hodnoty tovaru.

3.14. Ak kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 3.3. a 3.5. VOP, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodov 3.9. VOP kupujúcemu a zároveň predávajúcemu vzniká nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

IV. Dodacie podmienky

4.1. Miestom dodania tovaru sa rozumie miesto uvedené v objednávke (t. j. najmä bydlisko, miesto podnikania alebo sídlo kupujúceho) alebo odberné miesto písomne dojednané podľa bodu 1.9. VOP. Tovar bude dodaný kupujúcemu na miesto dodania prostredníctvom dopravcu, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Náklady na dopravu znáša kupujúci.

4.1. Miestom dodania tovaru sa rozumie miesto uvedené v objednávke (t. j. najmä bydlisko, miesto podnikania alebo sídlo kupujúceho) alebo odberné miesto písomne dojednané podľa bodu 1.9. VOP. Tovar bude dodaný kupujúcemu na miesto dodania prostredníctvom dopravcu, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Náklady na dopravu znáša kupujúci. Náklady na dopravu sú uvedené na internetovej stránke obchodu v sekcii DOPRAVA.

4.2. Tovar sa považuje za dodaný okamihom prevzatia tovaru kupujúcim podľa bodu 1.8. VOP.

4.3. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej lehote po akceptovaní návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Dodacie lehoty sú uvedené na internetovej stránke obchodu. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím dodacej lehoty. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu tovar v dodacej lehote, upovedomí o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania tovaru. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať tovar najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, kupujúci ho vyzve, aby dodal tovar v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá tovar ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

4.4. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru tovar ako aj jeho obal starostlivo prezrieť. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar alebo jeho obal je poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru a s dopravcom vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru. Predávajúci nezodpovedá za škodu na tovare, ktorá vznikne pri doprave tovaru.

4.5. Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe dokumentáciu tovaru, dodací list, záručný list, faktúru alebo doklad o kúpe. Ak to povaha tovaru umožňuje, postačí dodať kupujúcemu namiesto záručného listu faktúru alebo doklad o kúpe.

4.6. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste dodania osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru. Ak je potrebné riadne dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste dodania, vzniká predávajúcemu nárok na zaplatenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočne vynaložených nákladov predávajúcim na opakované doručenie tovaru na miesto dodania. Ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme riadne dodaný tovar v mieste dodania, vzniká predávajúcemu nárok na zaplatenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočne vynaložených nákladov predávajúcim na pokus o neúspešné doručenie tovaru na miesto dodania.

V. Výhrada vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

5.1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru s odkladacou podmienkou úplného zaplatenia kúpnej ceny predávajúcemu. Do okamihu prechodu vlastníckeho práva k tovaru na kupujúceho má kupujúci k prevzatému tovaru práva a povinnosti uschovávateľa.

5.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom.

VI. Kúpna cena a platby

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu, preddavok, náklady na dopravu tovaru, poštovné, balné a iné náklady a poplatky. Súčasťou kúpnej ceny je daň z pridanej hodnoty vo výške platnej v čase odoslania objednávky. Súčasťou kúpnej ceny nie sú náklady na dopravu tovaru, dodanie tovaru, poštovné, balné a iné náklady a poplatky, najmä náklady na montáž a vynášku tovaru. O povinnosti zaplatiť kúpnu cenu, preddavok, náklady na dopravu tovaru, dodanie tovaru, poštovné, balné a iné náklady a poplatky bude kupujúci oboznámený v zmysle § 4 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú v obchode, zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

6.2. Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo "výpredaj". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene a pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. Pokiaľ predávajúci poskytuje na vybrané tovary viacero zliav alebo výhod, tieto nie je možné kombinovať pokiaľ nie je uvedené inak a je na rozhodnutí kupujúceho ktorú ponúkanú zľavu alebo výhodu si pri objednávke vyberie.

6.3. Zaplatenie kúpnej ceny, preddavku, nákladov na dopravu tovaru, dodanie tvaru, poštovného, balného a iných nákladov a poplatkov, bližšie špecifikovaných v bode 6.1 VOP, sa uskutočňuje formou: a) hotovostnej platby, b) dobierkou v mieste dodania tovaru (spoplatnená sumou 0 eur) alebo c) bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. V prípade platenia bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho je peňažný záväzok splnený okamihom pripísania sumy peňažného záväzku na účet predávajúceho.

6.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar, preddavok, náklady na dopravu tovaru, poštovné, balné a iné náklady a poplatky v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri dodaní tovaru, ak sa zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny, preddavku, nákladov na dopravu tovaru, dodanie tovaru, poštovného, balného a iných nákladov a poplatkov bližšie špecifikovaných v bode 6.1 VOP v splátkach.

VII. Zodpovednosť za vady, záruka

7.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

7.2. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

7.3. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v § 620 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (len "Občiansky zákonník"). V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

7.4. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

7.5. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.6. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

7.7. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

7.8. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú bez zbytočného odkladu u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.

7.9. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci.

7.10. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky tovaru, na ktorú bola poskytnutá záruka.

7.11. Uplatnením práv zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na náhradu škody.

VIII. Reklamačný poriadok

8.1. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v mieste podnikania predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie sa odporúča, aby kupujúci vyplnil reklamačný formulár. Reklamácia je riadne uplatnená až okamihom riadneho vytknutia vád u predávajúceho kupujúcim a dodaním reklamovaného tovaru spolu s príslušenstvom, dokumentáciou tovaru, dodacím listom, záručným listom, dokladom o zaplatení, kópiou faktúry alebo kópiou dokladu o kúpe predávajúcemu. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň, v ktorom boli riadne vytknuté vady u predávajúceho kupujúcim a  reklamovaný tovaru spolu s príslušenstvom, dokumentáciou tovaru, dodacím listom, záručným listom, dokladom o zaplatení, kópiou faktúry alebo kópiou dokladu o kúpe bol dodaný predávajúcemu. Faktúra vystavená predávajúcim v niektorých prípadoch slúži ako dodací a záručný list.

8.2. Nárok na uplatnenie reklamácie u predávajúceho kupujúcim zaniká a súčasne zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru zaniká najmä:

a) neoznámením zjavných vád kupujúcim pri prevzatí tovaru predávajúcemu, alebo

b) uplynutím záručnej doby tovaru, alebo

c) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, najmä montážou tovaru, alebo

d) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, alebo

e) používaním tovaru v rozpore s návodom na použitie tovaru alebo v rozpore s účelom použitia tovaru, alebo

f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, alebo

g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami alebo technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, alebo

h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami, alebo

i) poškodením tovaru náhodnou skazou alebo náhodným zhoršením, alebo

j) neodborným zásahom, zásahom do tovaru inou než oprávnenou osobou,  poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci

k) vadou zapríčinenou nesprávnou (neodbornou) montážou. Pre náhradné diely elektronáradia odporúčame montáž kvalifikovaným pracovníkom.

8.3. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v záručnej dobe, pričom pri jej riadnom uplatnení kupujúci postupuje podľa bodu 8.1. VOP. Predávajúci je povinný vybaviť len reklamáciu riadne uplatnenú podľa bodu 8.1. VOP. Ak kupujúci reklamáciu neuplatní riadne podľa bodu 8.1. VOP, predávajúci vyzve kupujúceho na odstránenie nedostatkov reklamácie, najmä, aby nesprávnu, neúplnú alebo nezrozumiteľnú reklamáciu doplnil alebo opravil. Ak kupujúci nedostatky reklamácie neodstráni, predávajúci je oprávnený reklamáciu odmietnuť. Predávajúci je oprávnený reklamáciu odmietnuť najmä v prípade, ak kupujúci:

a) nedodá reklamovaný tovar predávajúcemu alebo

b) nedodá reklamovaný tovar spolu s príslušenstvom, dokumentáciou tovaru, dodacím listom, záručným listom, dokladom o zaplatení, kópiou faktúry alebo kópiou dokladu o kúpe predávajúcemu, alebo

c) neposkytne potrebnú súčinnosť predávajúcemu pri vybavovaní reklamácie, najmä nepredložením riadnej fotodokumentácie vady tovaru v prípade, ak tovar nie je možné dodať predávajúcemu, alebo nepopísaním vady tovaru, alebo, ak kupujúci neposkytne predávajúcemu  pri vybavovaní reklamácie iné formy potrebnej súčinnosti.

8.4. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa bodov 7.5., 7.6. a 7.7. VOP, na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa bodu 1.10. VOP ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

8.5. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od prevzatia tovaru, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.6. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od prevzatia tovaru a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8.7. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.8. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.9. Predávajúci vedie evidenciu o reklamáciách, ktorá obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

8.10. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa zákona č. 294/199 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení zákona č. 451/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8.11. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh podáva kupujúci príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Príslušným subjektom alternatívneho riešenia sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, IČO: 17331927 (www.soi.sk), alebo iné príslušné subjekty zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (www.mhsr.sk). Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci. Kupujúci môže podať návrh prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov dostupnej na internetovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX. Osobné údaje a ich ochrana

9.1. Osobné údaje, poskytované dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom a účinnom znení.

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, poštová a fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mail, fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, prípadne IČ DPH a ostatnými údajmi uvedenými vo svojom užívateľskom účte pri registrácii alebo neskôr behom jeho aktualizácie (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov predávajúcim pre účely realizácie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, pre účely vedenia užívateľského účtu a pre účely zasielania informácií a obchodných správ kupujúcemu.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo. O akejkoľvek zmene svojich osobných údajov je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho.

9.5. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.6. Kupujúci potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.7. Ak kupujúci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný mu túto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predošlej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné pre poskytnutie informácie.

9.8. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Úplné znenie dokumentu o Ochrane osobných údajov nájdete TU.

X. Záverečné ustanovenia

10.1. Vo veciach neupravených VOP sa zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim spravuje príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z .z. v znení neskorších predpisov. Vo veciach neupravených VOP sa zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je fyzická osoby - podnikateľ alebo právnická osoba,  spravuje aj príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

10.2. Odoslaním objednávky kupujúceho predávajúcemu nadobúdajú VOP účinnosť voči kupujúcemu.

10.3. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený so VOP, riadne ich prečítal, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

XI. Podmienky použitia darčekovej poukážky
11.1. Darčekovú poukážku je možné jednorázovo použiť na nákup tovaru v internetovom obchode www.mojadielna.sk do dátumu uvedeného ako platnosť poukážky (Platí do 31.01.2017).
11.2. Kód uvedený na poukážke je potrebné zadať pri vytváraní objednávky do políčka „Zľavový kupón / Darčekový šek“.
11.3. Hodnota poukážky je uvedená na každej poukážke ako suma vrátane DPH.
11.4. Poukážka funguje ako zľava z celkovej sumy objednaného tovaru s DPH.
11.5. Minimálna suma objednávaného tovaru pre použitie poukážky je hodnota danej poukážky. (do tejto sumy sa nezapočítava poštovné).
11.6. Ak je celková suma vyššia ako hodnota poukážky, zákazník doplatí iba zvyšok sumy.
11.7. Ak je celková suma nižšia ako hodnota poukážky, zvyšok hodnoty bez náhrady prepadáva (poukážku je možné použiť iba v jednej objednávke).
11.8. Ak nie je uvedené inak, darčekovú poukážku je možné použiť iba na kúpu tovaru, nevzťahuje sa na služby, poštovné a iné poplatky.
11.9. V jednej objednávke je možné použiť maximálne jednu darčekovú poukážku.
11.10. Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť.
11.11. V prípade vrátenia tovaru uhradeného darčekovou poukážkou, je suma tohto tovaru vrátená prostredníctvom novej poukážky v hodnote vráteného tovaru
11.12. Nevyužitú darčekovú poukážku nemožno vymeniť za inú, ani nie je možné preplatiť alebo predĺžiť jej platnosť.

Tieto obchodné podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky.

 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

ZGM0OWQw