Odstúpenie od zmluvy

pixel-3683373_960_720Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Uplatnením práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy u predávajúceho sa kúpna zmluva zrušuje od začiatku a súčasne aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v listinnej podobe, formou e-mailovej správy alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na adresu predávajúceho: MEGAKUPA s.r.o., Nová 476, 028 01 Trstená (ďalej len "oznámenie o odstúpení od zmluvy"). Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné prevziať tu: formulár na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar spolu s príslušenstvom, dokumentáciou tovaru, dodacím listom, záručným listom, dokladom o zaplatení, kópiu faktúry alebo kópiu dokladu o kúpe a v originálnom obale späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri zaslaní tovaru sa odporúča dať tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

Ak kupujúci odstúpil od kúpnej zmluvy podľa bodu 8. VOP v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Ak kupujúci odstúpil od kúpnej zmluvy podľa bodu 8. VOP, je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky preukázateľné platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, najmä kúpnu cenu, náklady na dopravu tovaru, dodanie tovaru, poštovné a balné a iné náklady a poplatky. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúcu, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Predávajúci vráti kupujúcemu preukázateľné platby podľa bodu 8. VOP  rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak kupujúci neuviedol iný spôsob platby v oznámení o odstúpení od zmluvy, bez účtovania žiadnych ďalších poplatkov. Predávajúci uprednostňuje vrátenie preukázateľných platieb podľa bodu 8. VOP kupujúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho uvedený v objednávke alebo v oznámení o odstúpení od zmluvy.

Pri odstúpení od kúpnej zmluvy a vrátení tovaru kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, najmä používaním tovaru, poškodením tovaru, zničením tovaru a stratou tovaru.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a vráti predávajúcemu najmä tovar, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, tovar , ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, je povinný predávajúcemu uhradiť najmä hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle bodu 8. VOP, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do stavu v čase dodania kupujúcemu a iné skutočne vynaložené náklady predávajúcim v súvislosti so znížením hodnoty tovaru.

Ak kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bode 8. VOP, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodov 8. VOP kupujúcemu a zároveň predávajúcemu vzniká nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Úplné obchodné a reklamačné podmienky

 

VZOR na písomné odstúpenie od zmluvy


V prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy, ponúkame Vám vzor na písomné odstúpenie od zmluvy. Tento vzor si skopírujte do Wordu (prípadne stiahnite  >>>TU), vypíšte podľa pokynov a po vytlačení a podpise ho zašlite poštou na našu adresu (aj s tovarom):


 

...............................................................................................................................................................

(meno a priezvisko kupujúceho, adresa kupujúceho, telefón, e-mail)

 

 

MEGAKUPA s. r. o.

Čimhová 12

027 12

V .................... dňa .................

 

Vec: Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy

Objednávka číslo:               .........................................................

Dátum prevzatia tovaru:   .........................................................

Číslo faktúry:                      .........................................................

 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote 14 dní odo dňa

prevzatia tovaru.

 

Súčasne žiadam o vrátenie:   □ plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy)

□  čiastočnej hodnoty faktúry (len určitý druh tovaru je predmetom odstúpenia od zmluvy)

 

bezhotovostným prevodom na účet číslo: ............................................................................................

 

Vrátený tovar a počet kusov

(ak sa vracia časť tovaru):     .........................................................................................................

........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

 

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy do momentu, pokiaľ mu nie je dodaný tovar alebo nie je preukázané zaslanie tohto tovaru. Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia je kupujúci povinný zaslať tovar predávajúcemu.

 

...............................................

podpis kupujúceho